Văn bản/Hướng dẫn
Công văn số 2523/BGDĐT-CNTT ngày 30/5/2024 về việc Triển khai Báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2023-2024 và chấn chỉnh nộp BCTK kỳ đầu năm và danh sách các sở giáo dục và đào tạo chưa hoàn thành báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2023-2024
Thông báo tạm dừng bảo trì hệ thống dự kiến từ 21h00 Thứ 6, ngày 12/01/2024 đến hết 24h Chủ Nhật, ngày 14/01/2024.
Thông báo tạm dừng bảo trì hệ thống từ 21h00 Thứ 6, ngày 12/01/2024 đến hết 24h Chủ Nhật, ngày 14/01/2024.
Công văn số 5499/BGDĐT-CNTT ngày 03/10/2023 vv Triển khai Báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2023 -2024